Nagroda II stopnia
 Budynki biurowe rewitalizowane 
(Grupa V)

 Pierwszy etap budowy budynków apartamentowo-biurowych
w Warszawie przy ul. Kijowskiej 5 

 Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa: 
 Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
PBM Południe Development Sp. z o.o., Warszawa 
PBM Południe SA, Warszawa 

Pastewka i Strój Architekci s.c., Warszawa
 
inż. Tomasz Stempowicz
 
mgr inż. Romuald Żebrowski (roboty ogólnobudowlane) 

mgr inż. arch. Rafał Pawłowski (architektura), mgr inż. Marek Janas (konstrukcja)
 

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca. 


 

Inwestycja jest pierwszym etapem budowy zespołu bu­dynków, obejmującym przebudowę i nadbudowę ist­niejącego budynku biurowego oraz budowę budynku biurowo-usługowego wraz z parkingiem podziemnym. Budynek przy ul. Kijowskiej 5 oraz układ urbanistycz­ny ul. Brzeskiej są objęte ochroną konserwatorską.

Nowy budynek biurowo-usługowy ma w rzucie kształt litery „L”, ze skrzydłem tworzącym zabudowę od stro­ny ul. Brzeskiej, pomiędzy ul. Kijowską i ul. Wieczor­kiewicza, oraz skrzydłem bezpośrednio przylegającym od strony budynku hotelowego. Budynek jest przysto­sowany dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano dwupoziomowy parking podziemny z 42 miejscami postojowymi oraz 2 miejscami na terenie, z wjazdem od ul. Wieczorkiewicza.

Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna słupowo-płytowa, z usztywniającymi ścianami żelbe­towymi trzonów komunikacji pionowej. Płyta funda­mentowa oraz stropy są oparte po obwodzie na ścianie szczelinowej zewnętrznej z betonu C30/37. Słupy na­dzienia wykonano jako żelbetowe. Konstrukcja klatki schodowej – żelbetowa monolityczna.

Budynek biurowy, objęty ochroną konserwatorską, został zbudowany w 1873 r. Do końca lat osiemdzie­siątych XX wieku był budynkiem mieszkalnym, po zmodernizowaniu – usługowo-biurowym. W związ­ku z wykonaniem garażu podziemnego przy budynku istniejącym, pod tym budynkiem wykonano zabez­pieczenie w technologii „jet grouting” oraz podbicie fundamentu szybu windowego. W części podpiwni­czonej (suterenie) odrestaurowano fragment sklepie­nia wykonanego z cegły pełnej uwydatniając kunszt XIX-wiecznej architektury.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1922,90 m2, po­wierzchnia użytkowa 11 004,98 m2, a kubatura bu­dynków 61 226,97 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 22 miesięcy.