Tytuł "Budowa Roku 2013" (nagroda I stopnia)
Obiekty drogowo-kolejowe
(Grupa VIII)

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie 

Inwestor:
Generalny wykonawca:

Inżynier kontraktu:

Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Nadzór inwestorski:

Główny projekt:
Gmina Miasto Szczecin 
Konsorcjum firm: EUROVIA POLSKA SA, Kobierzyce (lider); EUROVIA CS a.s., Praga, Czechy (partner) 
Konsorcjum firm: Consultores de Engenfaria Gestatao SA Liboa,
Portugal (lider); TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA, Gdańsk
mgr inż. Bogusław Gościniak 

mgr inż. Grzegorz Placek – Inżynier Rezydent,
mgr inż. Mariusz Sobczyk  

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.


 
Modernizacja dostępu drogowego obejmowała przebudowę ul. Struga, stanowiącą element szlaku komunikacyjnego łączącego port z krajowym i międzynarodowym systemem drogowym.
Projekt przyczynił się do realizacji celów ujętych w „Polityce transportowej państwa na lata 2006-2025”, której celem strategicznym jest pełne włączenie polskich portów morskich do infrastruktury transportowej kraju, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej oraz dostosowanie infrastruktury portowej do zmian struktury przeładunków, a priorytetem – poprawa infrastruktury portowej i dostępu do portów.
Inwestycja obejmuje przebudowę obydwu jezdni ul. Struga (2,6 km), budowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Jasnej i w ciągu ul. Wiosenna – Łubinowa, kładki technologicznej w ciągu ul. Wiosenna – Łubinowa i estakady w ciągu ul. Struga oraz budowę dużego ronda na skrzyżowaniu ulic Struga, Zwierzynieckiej i Pomorskiej.
W ramach modernizacji wykonano: wykopy – ponad 92 000 m3, wbudowano 8730 m3 betonu, ułożono 94 650 m2 nawierzchni, wykonano 3580 m pali oraz wbudowano 1455 t stali.
Całość prac wykonano w ciągu 31 miesięcy.

Budowa Roku 2013 Nagroda I stopnia