Nagroda III stopnia
Obiekty przemysłowe
(Grupa IX)

 Budowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Sosnowcu przy ul. Grenadierów

Inwestor:
Inżynier kontraktu:

Generalny wykonawca:

Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o., Sosnowiec
Krzysztof Wargocki – lider Zespołu Inżyniera, ECM GROUP POLSKA sp. z o.o., Warszawa
Lider Konsorcjum: MOSTOSTAL WARSZAWA SA, Warszawa; Partner Konsorcjum: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA, Madryt, Hiszpania
WILKOCKI PROJEKT, Łódź
mgr inż. Zbigniew Skonieczny
mgr inż. Zdzisław Szewczyk
mgr inż. arch. Jan Wilkocki (architektura), mgr inż. Jarosław Szydłowski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Zakład służy ochronie środowiska. Spełnia wymagania dyrektywy UE dotyczące ograniczenia ilości odpadów składowanych na składowisku. Odpady przechodzące przez linię technologiczną mogą być ponownie wykorzystane lub poddane procesowi przyspieszonego kompostowania. W zakładzie zbudowano linię technologiczną przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. halę sortowni odpadów, halę zaplecza socjalnego z dyspozytornią, kotłownią, warsztatem, pomieszczeniem ze stanowiskami obsługi pojazdów oraz pomieszczeniami do demontażu odpadów wielkogabarytowych, portiernię, wagę samochodową, brodzik dezynfekcyjny kół samochodowych, magazyn odpadów niebezpiecznych, budynek administracyjny, wiaty garażowe, kompostownię odpadów ulegających biodegradacji, wiatę przygotowania wsadu do kompostowania, boksy na surowce wtórne, komory składowania odpadów zawierających azbest, trafostację, wiatę związaną z punktem przyjmowania odpadów od indywidualnych dostawców i wiele innych.

Powierzchnia zabudowy wynosi 10 493,00 m2, powierzchnia użytkowa 12 996,00 m2, a kubatura budynków 70 836,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 24 miesięcy.