Tytuł "Budowa Roku 2015" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinku pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny – roboty budowlane na odcinkach pochylniowych

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Inne:
Kierownicy budowy:

Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Mostostal Warszawa SA w Warszawie
Niras Portconsult PBP Sp. z o.o., Szczecin
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Hydro-El”, Elbląg
mgr inż. Robert Krawiec (21.01.–22.05.2013), mgr inż. Mariusz Waliduda (23.05.2013 – 15.05.2014), inż. Paweł Półtorak(16.05.2014 – 21.05.2015)
mgr inż. Robert Majchrzak
mgr inż. Paweł Richter (główny projektant), inż. Paweł Wilde (nadzór autorski) mgr inż. arch. Michał Szczepanek (architektura), mgr inż. Wojciech Brodawczuk (konstrukcja)


Budowę do konkursu zgłosili: generalny wykonawca i inwestor.


 

Funkcjonowanie Kanału zapewniają mechanizmy urządzeń technicznych pochylni i śluz. Po wielu latach użytkowania infrastruktura i wyposażenie uległo znacznemu zużyciu, a stan urządzeń technicznych powodował, że ich praca nie przebiegała prawidłowo. Doprowadziło to w 2012 r. do awarii koła wodnego na pochylni Oleśnica i wstrzymania ruchu wodnego na odcinkach międzypochylniowych. Remont generalny infrastruktury, największy w okresie powojennym, przeprowadził RZGW w Gdańsku, wykorzystując środki Unii Europejskiej.

Kontrakt „Budowa i rewitalizacja Kanału Elbląskiego” obejmował kompleksowy remont pięciu zabytkowych pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny), w którego ramach wykonano szereg unikatowych prac architektoniczno-budowlanych, hydrotechnicznych, torowych, mechanicznych i konserwatorskich. Znaczna ich część była możliwa do określenia, co do zakresu i technologii, po odwodnieniu wcześniej funkcjonującego Kanału i dokonaniu oceny stanu technicznego. W trakcie realizacji robót zachowano pierwotny system napędu wodnego pochylni.

Całość prac wykonano pod nadzorem konserwatora zabytków, a wprowadzono jedynie współczesne rozwiązania w zakresie funkcjonalno- bytowym oraz nowoczesne systemy teletechniczne. Pierwotną funkcją Kanału Elbląskiego było skrócenie spławu drewna z lasów Warmii i Mazur do Bałtyku, jednak wkrótce okazało się, że Kanał stał się wyłącznie atrakcją turystyczną. Do dziś pełni tę funkcję, służąc turystom i żeglarzom z całego świata.

Powierzchnia terenu (wszystkich pochylni) 245 tys m2, powierzchnia zabudowy (kanału, torowisk, dróg, placów, budynków) 65 376 m2, powierzchnia użytkowa budynków nowych i remontowanych 1390 m2, kubatura budynków 8138 m2. Całość prac wykonano w ciągu 29 miesięcy

 

Budowa Roku 2015 Nagroda I stopnia