Nagroda II stopnia
 Budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej 
(Grupa VI)

Budowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika
w Koszalinie przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7 

 Inwestor:
Generalny wykonawca:

Jednostka projektowa:
 Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie 
BUDIMEX SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Budownictwa Ogólnego Północ w Poznaniu
 
PROJ-PRZEM-PROJEKT Sp. z o.o., Bydgoszcz
 
mgr inż. Jacek Zotów 

mgr inż. Jolanta Filipowska 

mgr inż. arch. Małgorzata Sadowska (architektura), mgr inż. Marcin Gzieło (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.  
Inwestycja obejmowała budowę dwóch nowych obiek­tów B1 i WZO oraz budowę i przebudowę łączników. Budynek B1 jest obiektem szpitalnym trzykondygna­cyjnym, z poddaszem nieużytkowym. Na każdej kon­dygnacji zlokalizowano oddziały łóżkowe z niezbęd­nym zapleczem technicznym. Na poddaszu znajdują się pomieszczenia nieużytkowe i techniczne.

Budynek wykonano o konstrukcji murowo-żelbeto­wej. Ściany są z bloczków ściennych Silka, stropy z płyt kanałowych prefabrykowanych. W budynku znajdują się dwa szyby windowe oraz dwie klatki schodowe ze schodami żelbetowymi monolitycznymi. Zastosowano więźbę dachową drewnianą płatwiowo-kleszczą.

Budynek WZO to budynek trzykondygnacyjny pod­piwniczony z poddaszem użytkowym. Na parterze znajduje się oddział łóżkowy i centralna sterylizator­nia, na I i II piętrze – sale operacyjne.Budynek wykonano o konstrukcji murowo-żelbeto­wej. Głównymi układami konstrukcyjnymi są ramy żelbetowe z betonu klasy C30/37. Ściany zaprojek­towano z bloczków ściennych Silka i betonu komór­kowego, stropy z płyt kanałowych prefabrykowanych. W budynku znajdują się cztery szyby windowe oraz dwie klatki schodowe.

Wykonane cztery łączniki będą pełniły funkcję komu­nikacji pomiędzy istniejącymi oraz nowo projekto­wanymi budynkami WZO i B1. Ich konstrukcja jest żelbetowa monolityczna oraz murowa (z betonu ko­mórkowego), ze stropami żelbetowymi typu filigran. Powierzchnia zabudowy wynosi 3590,42 m2, po­wierzchnia użytkowa 8554,81 m2, a kubatura budyn­ków 43 442,28 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 24 miesięcy.