Nagroda II stopnia
Obiekty drogowo-kolejowe 
(Grupa VIII)

Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do Lotniska Okęcie
w Warszawie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)

Inwestor:
Główny wykonawca:
Jednostka projektowa:

Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Warszawa
BILFINGER INFRASTRUCTURE SA, Warszawa
Biuro Projektowe, Inżynieryjne oraz Konsultacyjne SUDOP PRAHA a.s., Oddział w Warszawie
mgr inż. Wojciech Puścikowski
Wiesław Krzyżak (branża konstrukcyjno-budowlana), Grzegorz Giermakowski, Witold Zaparta (branża telekomunikacyjna), Henryk Jakszuk (branża elektryczna ze specjalizacją trakcje elektryczne), Sylwester Głuchowski (branża elektryczna ze specjalizacją urządzenia zabezpieczające i sterownie ruchem kolejowym), Piotr Zaremba (branża linie kolejowe, węzły i stacje kolejowe), Cezary Presner (branża sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne), Jan Cała, Sławomir Wnorowski (branża drogowa), Marek Lustig, Piotr Affek (branża sieci, instalacje i urządzenia cieplne wentylacyjne i gazowe oraz wodno-kanalizacyjne)
mgr inż. arch. Ryszard Frankowicz (architektura),
inż. Michal Gramblicka (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił główny wykonawca.


 
Inwestycja obejmuje modernizację linii kolejowej nr 8 (Warszawa – Radom) na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie, wraz z budową łącznicy długości 1183,4 m z terminalem Okęcie. Do Konkursu zgłoszono zadanie 2 – budowę łącznicy kolejowej biegnącej w tu­nelu, tworzącej połączenie kolejowe Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina z linią kolejo­wą nr 8 w rejonie stacji Warszawa Okęcie – Służewiec.

W etapie I wykonano segmenty S1÷S13 tunelu: ścia­ny szczelinowe i płytę stropową, bez płyty dennej, bez usuwania gruntu spod stropu i bez właściwego wypo­sażenia tunelu na terenach otwartych. Długość tunelu w tym etapie wynosiła 310 m.

W etapie II zrealizowano pozostałe segmenty tunelu, mające długość 874,4 m (ściany szczelinowe i płyta stropowa), oraz płyty denne i środkową ścianę no­śną rozdzielającą dwa torowiska w tunelu. Wykonano kompletne wyposażenie tunelu oraz pochylni zjazdo­wej utworzonej przez ściany oporowe długości 420 m (nawiązujące do tunelu), rozebrano peron tymczasowy i wykonano peron stały, rozebrano istniejące budyn­ki nastawni i zbudowano nowe, wzniesiono podsta­cję trakcyjną, wykonano chodniki, place manewrowe, trasy kablowe i inne.

Powierzchnia zabudowy wynosi 24 300,00 m2, po­wierzchnia działki budowlanej 64 800,00 m2, a kuba­tura budynków 157 950,00 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 31 miesięcy.