Nagroda II stopnia
Obiekty drogowo-kolejowe
(Grupa VIII)

Estakada WE-1 w km 2+952,625 do km 5+702,625 w ciągu budowy drogi ekspresowej S7,
odcinek Gdańsk (A1) – Koszwały, Południowa Obwodnica Miasta Gdańska

Inwestor:
Inwestor zastępczy:

Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:

Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główny projektant:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku
konsorcjum firm: Zakłady Budownictwa Mostowego SA, Warszawa (lider), ECM Group Polska Sp. z o.o., Warszawa (partner)
BILFINGER INFRASTRUCTURE SA, Warszawa
Biuro Projektowo-Konsultacyjne Transprojekt Gdański Sp. z o.o., Gdańsk Wrzeszcz
mgr inż. Jarosław Lewiński
mgr inż. Zdzisław Bednarek, inż. Maurycjusz Niklas
mgr inż. Adam Nadolny (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 
Estakada WE-1 o łącznej długości 2750 m (najdłuższy tego rodzaju obiekt w Polsce) składa się z estakad prze­prowadzających ruch drogowy w ciągu Południowej Obwodnicy Gdańska nad Kanałem Raduni, ul. Trakt Świętego Wojciecha (droga krajowa nr 1), linią kolejo­wą E65, terenem ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęcia wody „Lipce” i linią kolejową nr 266. Na skrzy­żowaniu Traktu Świętego Wojciecha z drogą krajową nr 1 występuje węzeł „Lipce”.

Zastosowano ustrój nośny z betonu sprężonego, o przekroju poprzecznym skrzynkowym szerokości 15,04 m (dotyczy jednej jezdni), wysokości konstruk­cyjnej 2600 mm, z płytą pomostu grubości 250 mm. W rejonie węzła „Lipce”, z uwagi na pasy włączeń i wyłączeń, szerokość konstrukcji jest zmienna. Dłu­gości poszczególnych estakad w osi niwelety wynoszą od 280 do 435 m. Estakadę realizowano metodą nasu­wania podłużnego.

Nasuwanie realizowano jednocześnie z 8 stanowisk. Fundamenty podpór, ze względu na skomplikowane warunki gruntowo-wodne na terenie Żuław Gdań­skich, posadowiono na prefabrykowanych palach żel­betowych.

Całość prac wykonano w ciągu 38 miesięcy.