Nagroda II stopnia
Oczyszczalnie ścieków
(Grupa IX)

Zadanie B1 – docelowy system oczyszczania – Rozbudowa i modernizacja
Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków ul. Janowska 5, Wrocław

Inwestor:
Generalny wykonawca:


Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:


Główni projektanci:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA we Wrocławiu
konsorcjum firm: BUDIMEX SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Budownictwa Ogólnego Południe w Krakowie (lider), CADAGUA SA z siedzibą w Bilbao, Hiszpania (partner)
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wrocławiu
mgr inż. Abder Raouf El-Masri
mgr inż. Jerzy Serwach (technologie, instalacje sanitarne), mgr inż. Stanisław Szperling (instalacje elektryczne, sieci elektryczno-energetyczne, sterowanie, automatyka), mgr inż. Radosław Rams (branża konstrukcujno-budowlana)
mgr inż. Krzysztof Goławski (technologia), mgr inż. arch. Marek Szurlej (architektura), inż. Stanisław Sztuk (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor i generalny wykonawca.


 
Rozbudowa i modernizacja Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków jest priorytetową inwestycją miasta Wrocła­wia w zakresie zarządzania gospodarką ściekową. Ma ona strategiczne znaczenie dla poprawy środowiska naturalnego w dorzeczu Odry, a w dalszej kolejności – w jej odbiorniku, tj. Morzu Bałtyckim. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską w ra­mach Funduszu Spójności.

Wydajność czyszczalni wynosiła około 70 000 m3 ście­ków na dobę. Dzięki rozbudowie i modernizacji zo­stała zwiększona do około 140 000 m3 ścieków pocho­dzących z Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej.

W ramach inwestycji, podzielonej na dwa etapy i cztery zadania, wykonano 34 nowe obiekty, sieci i elementy uzbrojenia podziemnego oraz niezbędną infrastruktu­rę drogową i zagospodarowanie terenu. Moderniza­cja i rozbudowa oczyszczalni polegała na przystoso­waniu istniejących obiektów części mechanicznej do zwiększonej przepustowości oczyszczalni i wyposa­żeniu w dodatkowe urządzenia, takie jak kraty rzad­kie i gęste, wyposażeniu piaskownika, modernizacji pompowni głównej i hermetyzacji komór czerpnych wraz z systemem usuwania tłuszczów i neutralizacji odorów, a także na rozbudowie osadników wstępnych. Powierzchnia zabudowy wynosi 48 906,00 m2.

Całość prac wykonano w ciągu 33 miesięcy.