Nagroda II stopnia
Obiekty oceniane indywidualnie 
(Grupa X)

Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa w Częstochowie
przy ul. Żużlowej 4

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Inwestor zastępczy:

Generalny realizator inwestycji:


Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
GMINA Miasto Częstochowa
UNIBEP SA, Bielsk Podlaski
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp. z o.o., Częstochowa

konsorcjum firm: UNIBEP SA, Bielsk Podlaski (lider), Tamex Obiekty Sportowe SA, Warszawa (konsorcjant), S.P.A.K. – Studio Projektowe, Warszawa (konsorcjant)
S.P.A.K. Studio Projektowe Anny Kasprzyk, Warszawa
mgr inż. Piotr Czołomiej
mgr inż. Wiesław Szpigiel
mgr inż. arch. Anna Siwek (architektura), S.P.A.K. Studio Projektowe Anny Kasprzyk (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 
Hala spełnia wymagania międzynarodowych wytycz­nych i norm sportowych, przy jednoczesnym zacho­waniu elastyczności funkcjonalnej. Przyjęte rozwiąza­nia umożliwiają przeprowadzenie halowych zawodów sportowych (piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszy­kowa, halowa piłka nożna) zgodnie z wymaganiami dla imprez sportowych najwyższej rangi międzynarodowej (Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata).

Rozwiązania przestrzenne gwarantują również możli­wość organizacji nietypowych halowych zawodów spor­towych (szermierka, badminton, boks), cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży i doro­słych oraz prowadzenie imprez wystawienniczych i tar­gowych, pokazów, wystaw i koncertów. Liczba miejsc na widowni wynosi 7100, miejsc parkingowych 441. Arena ma wymiary 58×38 m i wysokość 16,35 m.

Konstrukcja budynku jest żelbetowa, z dachem nad salą sportową mającym postać stalowych dźwigarów kratowych o rozstawie średnim co 10 m. Stropy o roz­piętości 10 m zaprojektowano jako żelbetowe mono­lityczne płytowo-żebrowe, z zastosowaniem deskowań traconych typu „Swedeck”. Ze względu na złożone warunki gruntowo-wodne, niezbędne było wykonanie wymiany wzmocnienia gruntu.

Powierzchnia zabudowy wynosi 9380,00 m2, po­wierzchnia użytkowa 16 997,00 m2, a kubatura bu­dynku 182 367,5 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 36 miesięcy.