Tytuł "Budowa Roku 2014" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo

Inwestor:
Główny wykonawca:

Jednostka projektowa:


Kierownik budowy:
Kierownik robót:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Urząd Morski w Słupsku
Konsorcjum firm: BUDIMEX SA, Warszawa, FERROVIAL AGROMAN SA,
Madryt, Hiszpania
Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów I Techników Wodnych
i Melioracyjnych w Warszawie, Terenowa Grupa Rzeczoznawców SITWM w Gdańsku
mgr inż. Krzysztof Narel
mgr inż. Karolina Miler
mgr inż. Mieczysław Kołakowski
mgr inż. Adam Borodziuk, inż. Jerzy Głąbiowski (konstrukcja),
mgr inż. Martyna Karwowska (nadzór autorski)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor, główny wykonawca i jednostka projektowa.


 

Cała inwestycja składa się z trzech zadań: odbudowy falochronów brzegowych długości 1330 m; odbudowy zespołu ostróg brzegowych od 262,00 do 269,00 km; umocnienia istniejącego wału przeciwsztormowego na długości 4650 m oraz budowy i umocnienia nowego odcinka wału długości 720 m.

Odbudowa falochronów brzegowych obejmowała rozbiórkę istniejącej konstrukcji ochronnej typu „twardego”, generującej silne prądy pierwotne i erozję plaży, a następnie budowę nowej konstrukcji. Nowy obiekt wykonano, aby zapewniać trwałą zmianę w zakresie stymulacji sedymentacji osadów w strefie brzegowej i doprowadzić do odbudowy plaży. Nowa konstrukcja wywołuje wcześniejsze załamanie się fali, czego wynikiem jest transmisja fal morskich o zmniejszonych parametrach geometrycznych, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze oddziaływanie hydrodynamiczne.

Odbudowa zespołu ostróg brzegowych obejmuje ostrogi, które z założenia stanowią „pierwszą linię” ochronną brzegu morskiego przylegającego do linii brzegowej. Ich konstrukcja powoduje spowolnienie prądów wzdłuż brzegu, stymulując sedymentację rumowiska zawieszonego. Zaprojektowany płot faszynowy z efektywnych płyt wierzbowych stanowi „drugą linię” ochronną i jest usytuowany w niskiej wydmie. Ostrogi są rozstawione co 100÷150 m. Do ich konstrukcji użyto pali sosnowych średnicy od 25 do 40 cm i długości od 4 do 11 m.

Umocnienie istniejącego wału przeciwsztormowego dotyczy ochrony mierzei Jeziora Kopań. Zaprojektowany wał przeciwsztormowy ma w przypadku występowania ekstremalnych stanów wody w morzu nie dopuścić do utraty ciągłości mierzei i tym samym zachować jezioro przybrzeżne Kopań. Wzniesienie konstrukcji wału ziemnego przyczyni się do powiększenia zasobu soczewki wód słodkich zalegających w korpusie mierzei i tym samym zapewni wegetację roślinności, stanowiącej najważniejszy składnik ochrony biogenicznej zabudowy mierzei.

Powierzchnia zabudowy wynosi 114 346,00 m2, a kubatura kamiennych falochronów wyspowych 61 274,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 22 miesięcy.