Tytuł "Budowa Roku 2014" (nagroda I stopnia)
Obiekty przemysłowe
(Grupa IX)

Instalacja do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki we Włocławku przy ul. Toruńskiej

Inwestor:
Generalny realizator inwestycji:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
SOLVAY ADVANCED SILICAS POLAND Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski

PROCHEM SA, Warszawa
PROCHEM SA, Warszawa
mgr inż. Wojciech Kowaliński
mgr inż. Włodzimierz Konopka
mgr inż. arch. Jan Bohatyrewicz (architektura), mgr inż. Jerzy Ganowicz (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny realizator inwestycji.

 

Zakład we Włocławku jest drugim zakładem chemicznym koncernu SOLVAY na terenie Polski oraz dziewiątym na świecie. Jest w nim produkowana wysokodyspersyjna krzemionka (wykorzystywana na dużą skalę do produkcji opon samochodowych, a także w zakresie innych zastosowań przemysłowych, higieny osobistej i żywienia).

Instalacja należy do najnowocześniejszych tego rodzaju instalacji chemicznych na świecie i jest jedną z największych realizowanych w Polsce w ostatnich latach w ramach szeroko rozumianego przemysłu chemicznego.

Planowana wielkość produkcji w zakładzie SOLVAY wynosi 80 tys. t/rok, a koncern zakłada możliwość rozbudowy instalacji w celu zwiększenia produkcji do 100 tys. t/rok.

Instalacja składa się z szeregu obiektów technologicznych tworzących ciąg procesowy oraz z budynków o przeznaczeniu socjalno- usługowym i technicznym. Łączna liczba obiektów na terenie inwestycji wynosi ponad 20. Obejmuje też wiaty, stacje techniczne, ciągi estakad, zbiorniki magazynowe, stacje oczyszczania ścieków przemysłowych i uzdatniania wody.

Instalacja składa się z ponad 200 urządzeń technologicznych powiązanych w ciągi procesowe orurowane, których liczba przekracza 850. Proces technologiczny jest w pełni zautomatyzowany i składa się z ponad 2500 sygnałów „wejść-wyjść” zarządzanych przez centralny system sterowania. Na potrzeby procesu powstały też 4 niezależne obiekty i budynki techniczne: kotłownia, stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków przemysłowych oraz stacja sprężonego powietrza.

Powierzchnia zabudowy wynosi 11 898,00 m2, powierzchnia użytkowa 15 820,00 m2, a kubatura obiektów zakładu 137 495,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 16 miesięcy.