Nagroda II stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości powyżej 40 mln zł (Grupa III)

Zespół zabudowy wielorodzinnej
z usługami i garażem podziemnym
oraz infrastrukturą techniczną
w Warszawie przy ul. Dereniowej 60

Inwestor: Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych „URSYNÓW”, Warszawa
Generalny wykonawca: PBM Południe S.A., Warszawa
Jednostka projektowa: Bulanda, Mucha Architekci Sp. z o.o., Warszawa
Kierownik budowy: Eugeniusz Nowak
Inspektor nadzoru: mgr inż. Janusz Lipko
Główni projektanci: mgr inż. arch. Andrzej Bulanda, mgr inż. arch. Włodzimierz Mucha (architektura), mgr inż. arch. Iga Konowalska, mgr inż. Sebastian Łopaciński (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

Przedmiotem inwestycji jest budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z usługami oraz parkingiem podziemnym, dojazdami i infrastrukturą podziemną przy ul. Dereniowej na terenie dzielnicy Ursynów w Warszawie. Zespół składa się z dwóch budynków o 12 kondygnacjach nadziemnych i dwóch podziemnych garażowych. Budynki są połączone dwukondygnacyjnym łącznikiem o funkcji usługowej. Parter oraz część I piętra ma charakter usługowo-biurowy. Mieszkania usytuowano na części I piętra oraz na pozostałych 11 kondygnacjach nadziemnych. W budynku znajdują się 132 lokale mieszkalne, 4 lokale usługowe, 155 miejsc postojowych w garażu podziemnym i 7 na zewnątrz. Budynek został posadowiony na płycie fundamentowej grubości od 100 do 120 cm. W podszybiach zastosowano płytę grubości 50 cm. Część podziemna została wykonana jako szczelna „biała wanna”, a pod płytą dolną ułożono izolację powłokową przeciwwodną PREPRUFE 300R. Konstrukcja części podziemnej jest żelbetowa monolityczna płytowo-słupowa, a części nadziemnej – żelbetowa monolityczna słupowo-płytowa z usztywniającymi trzonami klatek schodowych i tarczami. Płyty balkonowe są żelbetowe prefabrykowane na łącznikach termoizolacyjnych. Zastosowano stropodach pełny niewentylowany, o spadku połaci 1,5%.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1420,00 m2, powierzchnia użytkowa 7204,74 m2 (mieszkania) + 929,00 m2 (usługi), a kubatura budynków 71 215,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 28 miesięcy.