Nagroda II stopnia
Obiekty drogowe (Grupa VII)

Budowa drogi wojewódzkiej w Rzeszowie od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej

Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów, Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Generalny wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów
Jednostka projektowa: Promost Consulting, Rzeszów
Kierownik budowy: mgr inż. Andrzej Bober
Inspektor nadzoru: mgr inż. Krzysztof Łopatkiewicz
Główny projektant: mgr inż. Jan Kuczałek

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

Inwestycja obejmowała budowę odcinka drogi długości 1,37 km. Zakres prac obejmował m.in.: – budowę dwujezdniowej drogi klasy G łącznej długości 1,5 km i szerokości jezdni 2 × 7,00 m, ronda na przecięciu łącznika z ul. Borową, skrzyżowania z sygnalizacją świetlną; – rozbudowę i budowę jednopoziomowych skrzyżowań z drogami przecinającymi, chodników i ścieżek rowerowych długości 2,5 km, zatok autobusowych, sieci kanalizacji deszczowej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i sygnalizacji świetlnej, stacji meteorologicznej; – przebudowę i budowę przejść dla pieszych; oświetlenia, budowę dróg dojazdowych i ciągów pieszo-jezdnych długości 2,0 km; odwodnienia drogi; – przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej; – rozbiórkę budynków i innych elementów kolidujących z inwestycją; – przesadzenia zieleni (138 traw ozdobnych) i nasadzenia zieleni (28 drzew, 1118 krzewów, 246 traw ozdobnych). W wyniku realizacji inwestycji powinno nastąpić istotne ograniczenie ruchu tranzytowego przez centrum miasta. Przełoży się to także na oszczędności czasu i kosztów transportu oraz zmniejszenie kosztów użytkowników i środowiska poprzez usprawnienie ruchu pojazdów i znaczną poprawę bezpieczeństwa dla użytkowników. Całość prac wykonano w ciągu 21 miesięcy.