Nagroda II stopnia
Obiekty przebudowane i rewitalizowane (Grupa VIII)

Przebudowa i rozbudowa budynku oświaty na budynek przedszkola
wraz z wewnętrzną instalacją gazową
oraz budowa parkingu, placu zabaw i sieci oświetlenia terenu w Lubatowej,
Gmina Iwonicz-Zdrój

Inwestor: Gmina Iwonicz-Zdrój
Generalny wykonawca: RAF-MAR Sp. z o.o, Lutcza (etap I),
DROZDBUD Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Drozd, Rymanów-Zdrój (etap II)
Jednostka projektowa: Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych DOMINEX
mgr inż. Oktawian Wożniak, Krosno
Kierownicy budowy: inż. Tomasz Rzeszut (etap I), inż. Bogdan Patlewicz (etap II)
Inspektorzy nadzoru: inż. Marcin Smoleń (etap I), mgr inż. Marek Świerz (etap II)
Główni projektanci: mgr inż. arch. Bartosz Gorczyca (architektura),
mgr inż. Oktawian Wożniak (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

Budynek przedszkola składa się z części, południowej i północnej, połączonych łącznikiem komunikacyjnym. Część południowa o zewnętrznych wymiarach rzutu 25,80 × 15,60 m, to dwukondygnacyjny budynek o ścianach nośnych grubości 30 cm, z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600, ze spoinami klejowymi, z nieregularnie rozstawionymi rdzeniami żelbetowymi. Strop jest z prefabrykowanych płyt kanałowych HC265, a stropodach – płaski (o kącie nachylenia połaci 3,5%) z płyt kanałowych HC265 i HC320. Nad klatką schodową wykonano płytę żelbetową. Część północna, o zewnętrznych wymiarach rzutu 29,31 × 14,39 m, to dwukondygnacyjny budynek istniejący wpisany do gminnej ewidencji zabytków, o ścianach nośnych grubości 49 i 56 cm, z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. W trakcie przebudowy zastosowano stropy typu WPS na belkach stalowych oraz dach o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej. Przewiązka, w której mieści się przedszkole, to budynek jednokondygnacyjny o ścianach nośnych grubości 30 cm, z bloczków z betonu komórkowego, ze stropodachem płaskim (o kącie nachylenia 3,5%), z prefabrykowanych płyt kanałowych HC200. W całości inwestycja została zrealizowała z środków własnych gmina Iwonicz- Zdrój. Powierzchnia zabudowy wynosi 817,82 m2, powierzchnia użytkowa 1368,72 m2, a kubatura budynku 7005,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.