Tytuł „Budowa Roku 2020” (nagroda I stopnia) 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa VIII)

Budowa bramy przeciwpowodziowej
z komorą i głową śluzy żeglugowej
u wejścia do Portu Praskiego
w Warszawie

Inwestor: Port Praski Nowe Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
Generalny wykonawca: konsorcjum spółek: PORR S.A., Warszawa, MELBUD S.A., Warszawa,
UNIBEP S.A., Bielsk Podlaski
Jednostki projektowe: BIURO PROJEKTÓW B.P.M.B. „BIMOR” Sp. z o.o., Szczecin/HYDROINVEST
Sp. z o.o., Warszawa
Kierownicy budowy: mgr inż. Marek Oblicki (06.03.2018 ÷ 04.03.2021 r.), mgr inż. Dariusz
Pozarzycki (14.12.2017 ÷ 05.03.2018 r.), mgr inż. Dariusz Basiński (25.05.2017 ÷ 13.12.2017 r.),
mgr inż. Jan Wernik (12.09.2016 ÷ 25.05.2017 r.)
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Jan Wernik, mgr inż. Adam Szymański
Główni projektanci: mgr inż. arch. Iga Nowak (architektura), mgr inż. Paweł Sawicki (konstrukcja) –
architekci projektu budowlanego (BIMOR)/mgr inż. Michał Kałęcki (HYDROINVEST)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

 

Zasadniczym zadaniem inwestycji jest zabezpieczenie terenów miasta oraz terenów Portu Praskiego przed powodzią przez zamknięcie wrót górnych pełniących rolę bramy przeciwpowodziowej przy wystąpieniu wysokich stanów wody w Wiśle. Przy niskich stanach wody budowla umożliwia utrzymanie minimalnego poziomu wody wewnątrz Portu Północnego, niezależnie od stanu wody w Wiśle, co zapobiega osuszaniu basenów portowych. Brama przeciwpowodziowa połączona ze śluzą jest zlokalizowana na 513,30 km Wisły, na jej prawym brzegu, w kanale wejściowym do Portu Praskiego, po stronie zachodniej mostu drogowego w ul. Wybrzeże Szczecińskie, na terenie Dzielnicy Praga Północ. Wybudowany obiekt składa się z powiązanych technologicznie i instalacyjnie: głowy górnej, komory śluzy, głowy dolnej, pompowni oraz infrastruktury zewnętrznej, w której skład wchodzą: ciąg pieszo-jezdny północny, ściana południowa stanowiąca boczne zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu, komora rozprężna, przystań dla łodzi policyjnych wraz ze slipem, kierownice toru wodnego od strony Wisły, plac manewrowy oraz układ drogowy umożliwiający dojazd do śluzy. Głowa górna wraz z maszynownią i sterownią stanowią główną część budowli, usytuowaną od strony Wisły, pełniącą funkcję zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Konstrukcja budowli została wykonana jako żelbetowa monolityczna. Do wykonania konstrukcji wykorzystano około 10 000 m3 betonu oraz około 1000 ton stali. Część podziemną budowli wykonano w grodzy ze ścianek szczelnych stalowych. Z uwagi na skomplikowane warunki gruntowe oraz występujące przewarstwienia nawodnionych piasków z napiętym zwierciadłem wody, ścianki zostały pogrążone do warstw nieprzepuszczalnych. Dzięki zastosowaniu studni umożliwiających obniżenie naporu wody w przewarstwieniach piaszczystych, wykop wykonano na sucho bez stosowania korka betonowego. Płyta fundamentowa jest oparta na palach CFA średnicy 600 i 800 mm. Wykonano około 200 pali. Powierzchnia zabudowy wynosi 1920,00 m2, powierzchnia użytkowa 103,88 m2, a kubatura 15 908,70 m3. Całość prac wykonano w ciągu 47 miesięcy.