Tytuł „Budowa Roku 2021” (nagroda I stopnia) 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa IX)

Budowa węzła drogowego w Porosłach
ul. Gen. F. Kleeberga – droga krajowa
nr 8 – droga wojewódzka nr 676 – Al. Jana Pawła II w ramach projektu: „Przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły
(DK nr 8) oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II
z ul. Narodowych Sił Zbrojnych
w Białymstoku (DW 676/DW 669) od węzła Porosły (DK nr 8) – wyprowadzenie ruchu w kierunku S8”

Inwestor: Miasto Białystok
Generalny realizator inwestycji: UNIBEP S.A., Bielsk Podlaski
Generalny wykonawca: Konsorcjum fi rm: PORR S.A., Warszawa, UNIBEP S.A., Bielsk Podlaski,
VALUE ENGINEERING Sp. z o.o., Warszawa
Jednostka projektowa: VALUE ENGINEERING Sp. z o.o., Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Piotr Lipiński
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Sławomir Bieroza (inżynier kontraktu), mgr inż. Adam Stepaniuk
(branża drogowa)
Główny projektant: mgr inż. Gerard Marczewski

Budowę do konkursu zgłosił generalny realizator inwestycji.

  

 

Węzeł drogowy Porosty to jedna z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w Białymstoku. Stanowi on połączenie Trasy Generalskiej, Trasy Niepodległości i Drogi Ekspresowej w kierunku Warszawy, a także połączenie z wewnętrzną obwodnicą miejską Białegostoku. Dojazd do drogi ekspresowej S8 jest kluczowy dla skomunikowania Białegostoku z innymi obszarami Polski. Łącznie powstało około 10 km dróg. Wybudowano jezdnie główne, drogi serwisowe, drogi rowerowe, chodniki, zieleńce, oświetlenie, kanalizację deszczową, sieć teletechniczną, sieć energetyczną. Przebudowano sieć wodociągową i sanitarną. Wybudowano również 5 obiektów inżynierskich. Zrealizowane przedsięwzięcie zapewni poprawę warunków i płynności ruchu pojazdów, jak również poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Nowy odcinek sieci drogowej przejmie część ruchu, natomiast na istniejącym fragmencie ruch powinien ulec odciążeniu.

Całość prac wykonano w ciągu 29 miesięcy.